Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester 

Lærdal Energi AS, Grandavegen 4, 6887 Lærdal 
Tlf. 57 66 94 00 – Epost: kundestotte@laerdalenergi.no

 

KUNDEOPPLYSNING
(Navn på abonnenten)
(MålepunktID består av 8 siffer og startar med 7070575000)
Kva er grunnen til at du ynskjer å nytte deg av angreretten?

Skjema for opplysninger om angrerett 
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt. 


Angrerett 
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: Lærdal Energi AS, Grandavegen 4 – 6887 Lærdal. Tlf. 57 66 94 00, Epost: kundestotte@laerdalenergi.no på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Virkningene av at angreretten brukes 
Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen. 

Telefon: 57 66 94 10

kundestotte@lenergi.no

Facebook side