Landsdekkande leverandør av prisgunstige straumprodukt

Generelle avtalevilkår

AVTALEVILKÅR MELLOM KUNDE OG LÆRDAL ENERGI

GJELDANDE FRÅ 01.01.2017

 

 

§1. OPPSTART/BESTILLING

 1. Ved bestilling gir kunden Lærdal Energi fullmakt til å:

  1. Foreta leverandørbytte etter NVE sine retningslinjer samt til å ordne alle formelle forhold relatert til leverandørbytte. Lærdal Energi kan og, om nødvendig, innhente informasjon vedrørande leverandørbytte hjå netteigar og noværande kraftleverandør.

  2. Avslutte kundeforholdet hjå tidlegare leverandør. Lærdal Energi står ikkje ansvarleg dersom kunden har ein juridisk bindande avtale med tidlegare leverandør.

  3. Ved oppstart/bestilling må kunden oppgi sin målerstand til Lærdal Energi. Ved leverandørbytte kan ikkje målerstanden vere eldre enn 20 dagar.

§2. LEVERINGSVILKÅR

 1. Etter at du har registrert din bestilling tek det normalt 10 dagar før du er kunde hjå Lærdal Energi.

 2. Lærdal Energi har rett til å foreta kredittvurdering av kunden før oppstart og kunne avslå/avslutte leveransen.

 3. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til Lærdal Energi så snart som mulig. Dersom Lærdal Energi ikkje har mottatt melding om flytting til ny adresse før det har gått 30 dagar etter innflytting kan netteigar kreve deg som kunde for ventetariff som er ein dyr tariff.

 4. Ved endring i offentlege avgifter/pålegg om endringar frå myndigheitene vil dette varslast på våre heimesider.

 5. Våre prisar er oppgitt inkludert meirverdiavgift.

 6. Lærdal Energi fakturerar kunden for avregna energi etterskuddsvis ein gang pr. månad.

 7. Dersom Lærdal Energi ikkje har motteke målerstand/forbruk frå netteigar ved fakturering tek Lærdal Energi seg retten til å stipulere kunden sitt forbruk. Dersom forbruket har vore overstipulert får kunden dette til gode på neste faktura.

 8. Dersom kunden ved opphøyr har til gode beløp hjå Lærdal Energi, utbetalar Lærdal Energi kun beløp over 50 kroner.

 9. Ved giroutsending påløper eit fakturagebyr på kr 49,- pr faktura.

§3. STRAUMAVTALAR

1.    SPOT

1.    Straumprisen som blir levert er timevegd gjennomsnittleg spotpris, ref. NordPoolSpot sine websider (www.nordpoolspot.com) med tilhøyrande innkjøpskostnadar i området som straumen blir levert. Kunden vert informert om månadspris via faktura.

2.    I tillegg til straumprisen har avtalen eit påslag pr kWh. Påslaget inkluderar kostnader til offentleg pålagte elsertifikat og kan endrast med to veker varsel via Lærdal Energi sine internettsider samt epost til kunde. Påslaget kan variere mellom kundar ut frå eventuelle fritak for elsertifikat.

 1. Kampanjevilkår

  1. Alle våre nye kundar får gebyrfri spotpris i 2 mnd.

  2. Elsertifikat er kostnadsfritt i 2 mnd.

  3. Kampanjeperiode på 2 mnd.

  4. Ved brudd på avtaleperioden utover angrefrist belastes kunden oppsigelsesgebyr.

  5. Etter avtaleperioden betalar kunden ordinær pris på det tidspunkt avtaleperioden opphøyrer.

3. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for hele bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale.

4.    Elsertifikat er kostnadsfritt i avtaleperioden.

Dersom du har takka ja til ein anna kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden benyttar seg av angrefrist og/eller seier opp avtalen før avtaleperioden er over. I tillegg vert kunden belasta eit oppsigelsesgebyr dersom avtalen vert sagt opp før avtaleperioden er over. 

 

 1. VARIABEL

  1. Produktet inngår i kategori «standard variabel». Prisendring vert varsla 14 dagar før endring trer i kraft på våre heimesider, i tillegg til "min side" samt epost/sms direkte til kunde. For å nytte direkte varsling må dette bestillast via "min side".

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikat» inneheld prisen kostnadar til kjøp av elsertifikat.

  3. Kampanjevilkår:

   1. Dersom du har takka ja til ein kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden nyttar seg av angrefrist og/eller seier opp avtalen før kampanjeperioden er over. Oppsigelse av avtalen utover angrefrist på 14 dagar vert belasta kunden med eit oppsigelsesgebyr.

   2. Kundar med aktiv kampanje vil ikkje bli varsla ved prisjustering av ordinær pris. Etter ein eventuell kampanje gjeld ordinære vilkår for prisvarsling.

   3. Etter avtaletid gjeld ordinær prisar og vilkår.

 

 1. FASTPRIS

  1. Produktet er bindande og gjeld for 12 månadar, eventuelt lengre dersom dette er avtalt.

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikat» inneheld prisen kostnadar til kjøp av elsertifikat.

  3. Kunden blir varsla når avtalen nærmar seg utløp. Dersom ikkje kunden sjølv ber om ny fastprisavtale, blir kunden automatisk flytta over på produktet «Variabel».

  4. Dersom du har takka ja til ein kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden benyttar seg av angrefrist og/eller seier opp avtalen før kampanjeperioden er over. Ved oppsigelse av avtalen ut over angrefrist på 14 dagar vert kunden belasta med kroner 500,-.

 

 1. INNKJØPSPRIS

  1. Med Innkjøpspris meinar me ein timevegd gjennomsnitt av spotprisen frå straumbørsen Nord Pool Spot AS med tilhøyrande innkjøpskostnadar i området der straumen vert levert. Kunden vert informert om månadspris via faktura.

  2. I tillegg til straumprisen har avtalen eit påslag pr kWh. Påslaget inkluderar kostnader til offentleg pålagte elsertifikat og kan endrast med to veker varsel via Lærdal Energi sine heimesider samt epost til kunde. Påslaget kan variere mellom kundar ut frå eventuelle fritak for elsertifikat.

  3. Kampanjevilkår

  • Elsertifikat er kostnadsfritt i avtaleperioden.

  • Avtaleperiode på 3 månadar.

  • Ved brudd på avtaleperioden vert kunden belasta eit gebyr. Oppsigelsesgebyr er satt til 300 kroner.

  • Etter avtaleperioden betalar kunden ordinær pris på det tidspunkt avtaleperioden opphøyrer.

  Dersom du har takka ja til ein anna kampanje som har "gratisperiode" og/eller "kampanjepris" vil denne bortfalle dersom kunden benyttar seg av angrefrist og/eller seier opp avtalen før avtaleperioden er over. I tillegg bvert kunden belasta eit oppsigelsesgebyr dersom avtalen vert sagt opp før avtaleperioden er over.

 

§4. GENERELT

 1. Dersom ikkje anna er spesifisert i avtalevilkåra, vil alle våre avtalar vare til dei blir sagt opp. Begge partar kan fritt sei opp avtalen med 14 dagar varsel, utan at det er krav om saklig grunn.

 2. Angrefrist - Du har 14 dagar ubetinga angrerett frå og med dato for bestilling. For å angre må du gjere det via våre angrerettskjema. Angreretten gir ingen garanti for at straumleveransen blir kansellert, men du vil ikkje bli belasta for oppsigelsesgebyr dersom du har bestilt eit produkt med bindingstid. For at vi skal kansellere din oppstart må vi motta angrerettskjema seinast 3 dagar før oppstartdato. Tilbud/kampanjeperiodar vil bortfalle ved bruk av angrefrist og ordinær pris på avtale vil bli benytta.

 3. Som kunde i Lærdal Energi aksepterar du å motta tilbud på straum også etter at du har sagt opp din straumavtale.

 4. Våre kampanjar gjeld ikkje for bedriftsabonnement og byggestraum.

 5. Personvern og bruk av informasjon – Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagra på ein sikker stad, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder eit anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølgjing. Som kunde kan du alltid be om ein kopi av dine personlige opplysningar og få dei korrigert eller fjerna fra vår database.

 6. Ved endring av pris eller vilkår blir kunde varsla 14 dagar før, per e-post.

 

 

 

 

Sentralbord: 57 66 94 00

kundestotte@lenergi.no

Facebook side